Hvem er vi?

Vi er et lavterskeltilbud for eiere av eldre bygninger. Det betyr at uansett hva du har av spørsmål om gamle hus, så kan du kontakte oss. Den første timen for private huseiere er gratis. Da kan du få råd og svar på spørsmål om ditt gamle hus; det kan være ei trønderlån eller et annet bolighus, eldre seterbygninger, låver, fjøs, stabbur og andre uthus, ei hytte, et naust, ei brygge eller noe annet.

Vi har kompetanse på mange ulike bygningstyper, og har kontakt med håndverkere innenfor de fleste fagfelt. Vi kjenner godt til gjeldende lovverk, spesielt kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Hvis huset ditt er fredet eller har annen form for vern, kan vi også hjelpe deg med bygningsmessige løsninger og saksbehandling.

For private huseiere

Har du en gammel bygning som du ønsker å ta vare på, men vet ikke hvor du skal begynne, hva du kan gjøre eller hvordan du skal gjøre det? Hva må gjøres først og sist? Hva slags materialer og metoder kan brukes? Er huset fredet, vernet eller verneverdig? Og hva er egentlig forskjellen? Dette kan vi hjelpe deg med å finne ut av.

Vi har oversikt over stiftelser, fond og andre private og offentlige instanser der man kan søke tilskudd til istandsetting av eldre bygninger. Vi hjelper deg med dokumentasjon, søk i kulturminnedatabaser og historiske kilder og vi kan utarbeide søknader om tilskudd og skrive sluttrapporter når arbeidet er gjort. Hvis du ønsker det, kan vi også ta oss av kontakten med kommune og fylkeskommune i saker som gjelder vernede eller fredete bygninger.

I nettverket vårt har vi dyktige bygningsvernhåndverkere innenfor alle fagfelt som kan hjelpe deg med tilstandsvurderinger, kostnadsoverslag og istandsetting.

For kommersielle aktører, kommuner og fylkeskommune

For profesjonelle eiendomsbesittere og forvaltere av eiendom, både private og offentlige, tilbyr vi samme type tjenester som til private huseiere.

Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna kan også bistå kommuner og fylkeskommuner i saker der kulturminner i form av bygninger og anlegg er berørt. Dette gjelder alt fra enkle byggesaker til arbeid med større arealplaner som reguleringsplaner, kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel. Vi kan blant annet utarbeide nødvendig dokumentasjon til saksgrunnlag, vurdere kulturminneverdier og skrive kulturminnefaglige uttalelser. Vi bistår også kommuner som skal lage ny kulturminneplan eller rullere den eksisterende.

Om bygningsvernsenteret

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus ble opprettet i 2002 og har siden da arrangert flere titalls kurs innenfor bygningsvern og kulturminnevern. Huseiere har også kunnet ta kontakt for å få råd om hvordan de best kan ta vare på sine gamle hus, samt få hjelp til å utarbeide søknader og rapporter. Alt dette har vært gjort på frivillig basis av styret og andre dugnadsfolk.

I flere år har etablering av et bygningsvernsenter vært under planlegging ved Prestegårdslåna. Arbeidet skjøt for alvor fart fra høsten 2020, og det ble sendt søknader om tilskudd til et forprosjekt blant annet til Riksantikvaren, Trøndelag fylkeskommune og Melhus kommune. Styret bestemte før jul samme år at prosjektleder skulle ansettes og at forprosjektet skulle settes i gang – så snart det var midler nok til å opprette stillingen.

I april 2021 startet Tone Østerli i stillingen som prosjektleder og antikvar i forprosjektet, og arbeidet med å få Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna mer formelt etablert, var dermed i gang.

Tone Østerli har en mastergrad i kulturminneforvaltning fra NTNU, og har jobbet som antikvar og rådgiver i Trøndelag fylkeskommune og hos Byantikvaren i Trondheim. Hun har i tillegg utdanning i og arbeidserfaring fra økonomi og administrasjon. For henne er gamle hus ikke bare en jobb, det er en livsstil og en lidenskap. Hun har deltatt på flere kurs i antikvarisk håndverk og har også egne gamle bygninger å ta vare på, der alt av vedlikehold og istandsetting gjøres etter antikvariske prinsipper – med tradisjonelle materialer og metoder.

Prosjektlederen samarbeider tett med styret i Stiftelsen Prestegårdslåna, og da særlig med styreleder Kristine Kaasa Moe, som i flere tiår har drevet rådgivning på bygningsvernfeltet, og styremedlem Johan Helberg, som har hatt en rekke lederstillinger i offentlig og privat kulturminnevern.

Forprosjektet Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna er planlagt å gå ut mars 2023 og er støttet av eksterne tilskuddsgivere. I 2021 har vi mottatt tilskudd fra Næringsfondet i Melhus kommune, Torstein Erbos gavefond, Riksantikvaren og Trøndelag fylkeskommune.