Hvem er vi?

Vi er et lavterskeltilbud for eiere av eldre bygninger. Det betyr at uansett hva du har av spørsmål om gamle hus, så kan du kontakte oss. Den første timen for private huseiere er gratis. Da kan du få råd og svar på spørsmål om ditt gamle hus; det kan være ei trønderlån eller et annet bolighus, eldre seterbygninger, låver, fjøs, stabbur og andre uthus, ei hytte, et naust, ei brygge eller noe annet.

Vi har kompetanse på mange ulike bygningstyper, og har kontakt med håndverkere innenfor de fleste fagfelt. Vi kjenner godt til gjeldende lovverk, spesielt kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Hvis huset ditt er fredet eller har annen form for vern, kan vi også hjelpe deg med bygningsmessige løsninger og saksbehandling.

For private huseiere

Har du en gammel bygning som du ønsker å ta vare på, men vet ikke hvor du skal begynne, hva du kan gjøre eller hvordan du skal gjøre det? Hva må gjøres først og sist? Hva slags materialer og metoder kan brukes? Er huset fredet, vernet eller verneverdig? Og hva er egentlig forskjellen? Dette kan vi hjelpe deg med å finne ut av.

Vi har oversikt over stiftelser, fond og andre private og offentlige instanser der man kan søke tilskudd til istandsetting av eldre bygninger. Vi hjelper deg med dokumentasjon, søk i kulturminnedatabaser og historiske kilder og vi kan utarbeide søknader om tilskudd og skrive sluttrapporter når arbeidet er gjort. Hvis du ønsker det, kan vi også ta oss av kontakten med kommune og fylkeskommune i saker som gjelder vernede eller fredete bygninger.

I nettverket vårt har vi dyktige bygningsvernhåndverkere innenfor alle fagfelt som kan hjelpe deg med tilstandsvurderinger, kostnadsoverslag og istandsetting.

For kommersielle aktører og kommuner

For profesjonelle eiendomsbesittere og forvaltere av eiendom, både private og offentlige, tilbyr vi samme type tjenester som til private huseiere.

Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna kan også bistå kommuner i saker der kulturminner i form av bygninger og anlegg er berørt. Dette gjelder alt fra enkle byggesaker til arbeid med større arealplaner som reguleringsplaner, kommunedelplaner og kommuneplanens arealdel. Vi kan blant annet utarbeide nødvendig dokumentasjon til saksgrunnlag, vurdere kulturminneverdier og skrive kulturminnefaglige uttalelser. Vi kan også bistå kommuner som skal lage ny kulturminneplan eller rullere den eksisterende.

Om bygningsvernsenteret

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus ble opprettet i 2002 og har siden da arrangert rundt 50 kurs og fagdager innenfor bygningsvern og kulturminnevern. Huseiere har også kunnet ta kontakt for å få råd om hvordan de best kan ta vare på sine gamle hus, samt få hjelp til å utarbeide søknader og rapporter. Alt dette har vært gjort på frivillig basis av styret og andre dugnadsfolk.

I 2021 mottok Stiftelsen Prestegårdslåna støtte fra Riksantikvaren, Trøndelag fylkeskommune, Melhus kommune – og i 2020 fra Torstein Erbos Gavefond – for arbeidet med å etablere Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna. Bygningsvernsenteret er del av Stiftelsen Prestegårdslåna.
Daglig leder er Kristine Kaasa Moe, kulturvernfaglig leder er Johan S. Helberg.

Tilknyttet Bygningsvernsenteret er:
Bygningsantikvar Kolbjørn Vegar Os
Tradisjonshåndverker Erlend Sommervold
Arkitekt Are Ringheim
Murer Viggo Ballo