Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt over steder der du kan søke om tilskudd til istandsetting av bygninger og anlegg. Klikk på logoen, eller uthevet navn, for å komme til tilskuddsordningens hjemmeside.

Pressemeldinger | Kulturminnefondet
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning og et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.
Kulturminnefondet gir økonomisk støtte til bevaring av verneverdige kulturminner som bygninger, boliger, båter, hageanlegg og kulturlandskap. Kulturminnefondet har ingen søknadsfrist.
Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI
er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner. Styret i Stiftelsen UNI har 6 styremøter i året og behandler søknadene fortløpende i forhold til disse. Vern av materielle eiendeler omfatter først og fremst vern av bevaringsverdige bygninger.
Norsk Kulturarv Logo
«Ta et tak»
er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. Bygningen må anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK. Norsk Kulturarv ønsker størst mulig geografisk spredning på tiltakene som får støtte. Det er utlyst nye prosjektmidler for 2021/22.
Logo for Landbruksdirektoratet
Du kan søke om SMIL-midler til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket. Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd. Det kan søkes om tilskudd til tiltak som ivaretar kulturminner, kulturmiljøer og viderefører kulturarv (kunnskap, tradisjoner og teknikker). Dette kan for eksempel være istandsetting av verneverdige bygninger eller sikring av andre kulturminner. Det kan også søkes om tilskudd til tiltak som ivaretar mulighet for opplevelser, friluftsliv og et variert landskapsbilde. Dette kan for eksempel være tilrettelegging for ferdsel og tiltak for å ivareta gammel kulturmark.Søknad om tilskudd sendes via Altinn. Hver enkelt kommune setter søknadsfrist, så ta kontakt med din kommune før du søker.
Trøndelag fylkeskommune
Her finner du informasjon om tilskuddsordninger til bygninger og anlegg som er fredet eller har annen form for formelt vern.
fortidsminneforeningen logo
Her kan du søke om tilskudd hvis du skal arrangere kurs i tradisjonshåndverk.