Vedlikehold og istandsetting

Her finner du link til nettsider med informasjon om gamle bygninger og istandsetting. Klikk på logoen, eller uthevet navn, for å komme til nettsiden.

Bygg og Bevar logo
Bygg og Bevar sprer kunnskap om hvordan de gamle husene skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening. Her er en stor samling av informasjon om hvordan du best kan ta vare på ditt gamle hus med tips og råd om vedlikehold og istandsetting av mange typer bygninger og bygningsdeler, samt materialbruk. Det er også linker til informasjon om håndverkere, lover og regler, utdanning og kurs og ledige stillinger i kulturminnevernet.
Riksantikvaren
Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. På denne nettsiden finner du tips og råd om vedlikehold og istandsetting.
fortidsminneforeningen logo
Fortidsminneforeningen har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Foreningen skal være den ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminnevernet. Hovedoppgavene er å forvalte foreningens historiske eiendommer, arbeide for å styrke tradisjonshåndverket og bygningsvernet, engasjere seg i lokale vernesaker og påvirke kulturminnepolitikken i Norge.

 Fortidsminneforeningen er en landsomfattende organisasjon basert på frivillige krefter. Fylkesavdelinger og lokallag over hele landet står for foreningens samlede aktiviteter. 
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune er sammen med Sametinget regional kulturminnemyndighet. Det er fylkeskommunen du skal kontakte hvis du eier en fredet bygning som du ønsker å gjøre noe med. På denne nettsiden finner du litt om begrepsavklaringer, om freda bygninger, vedlikehold og informasjon om SEFRAK.
Norsk håndverksinstitutt arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.